Skip to content

Kasulikud viited

SEADUSED

Koolieelse lasteasutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13343125?leiaKehtiv

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335946?leiaKehtiv

LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUSED

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuõtu ja sealt väljaarvamise kord SIIN

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine SIIN

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks SIIN

SILMARING

Tallinna Haridusamet http://www.tallinn.ee/haridus/
http://perekodu.ee/
http://www.sinamina.ee/
http://healaps.ee/
http://www.perekool.ee/artiklid/
http://lastekas.ee/
http://www.laps.ee/ (Eesti Lastevanemate Liidu koduleht)
http://www.lastekaitseliit.ee/
http://www.solnet.ee/ee/