Skip to content

Õppetegevuse planeerimine

Kuidas planeeritakse õppetegevust Kadaka Lasteaias.

  • Õppeaasta kestvus on 1.septembrist kuni järgmise kalendriaasta 31.augustini. Sellest kindlate eesmärgistatud tegevustega ja õpetajate poolt planeerituna on õppeaeg 1.septembrist kuni 31.mai. Suveperiood on vaba planeeringuga aeg, mille rakendamise osa toimub värskes õhus.
  • Õppetegevuse planeerimise aluseks on lasteaia üheaastane tegevuskava, mille eesmärgid tulenevad arengukavast ja lasteaia töö analüüsist eelmise õppeaasta kohta.
  • Septembrikuu kaks nädalat on tasandusrühmas uuringute aeg, maikuu on aastase töö analüüsi ja kokkuvõtete tegemise aeg.
  • Uute laste vastuvõtt sõimerühmadesse toimub vanematega kokkuleppel vastuvõtugraafiku alusel (lepitakse kokku kevadel uute vanemate teabepäeval)
  • Septembrikuu töö planeeringus on rõhuasetus kohanemisaja korraldamisel lapse valutumaks kohanemiseks
  • Rühmade päevakavad on  kooskõlastatud med.õega (söögiajad, puhkeajad, mänguajad ja tegevuste ajad), et kindlustada vajalik rütm tegevustes ja puhkeajas. Õppetegevused päeva – ja nädalakavas (maht, jaotus) kooskõlastatakse regulaarselt õppealajuhatajaga.
  • Laste vaba aja sisustamiseks ning rikastamiseks selgitada välja mängumaterjalide vajadust. Täiendamine ja uuendamine toimub rühmaõpetajate  ja lastevanemate otsustel.
  • Õppetegevused peavad olema organiseeritud võimalikult mängulistena ja vaheldusrikastena, kasutades koduloolisuse põhimõtet.
  • Õppetegevused peavad olema planeeritud arvestades lapse ealisi, tervislikke, hariduslikke ja individuaalseid iseärasusi.