Skip to content

Kodukord

Kinnitatud Tallinna Kadaka lasteaia direktori
Käskkirjaga 15.06.2015
Tallinna Kadaka Lasteaia kodukord

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, arveldamine
2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Hilisema tuleku puhul peab lasteaeda teavitama tulekust kella 9.30-s, et saaksime lapse võtta sööjate nimekirja.
2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Last ei anta üle alaealisele.
2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat või tervishoiutöötajat (soovitavalt meili teel) hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
2.6. Telefoni, koduse aadressi või e-posti aadressi muutusest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.
2.7. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu arvel märgitud kuupäevaks. Soovitav on sõlmida otsekorraldusleping pangas.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.
3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
4.4. Õppekäigule minekust informeeritakse vanemaid ja võetakse nõusolekul vanemalt allkiri . Tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad riiviga, et tagada laste turvalisus.
4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
4.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.8. Jalgrattaga sõitmiseks on igal rühmal oma kindel päev, mille saate teada rühmaõpetajalt. Jalgratta olemasolul ja kaasavõtmisel lasteaeda on kohustuslik kiiver. Jalgrattad seisavad varikatuse all toru külge lukustatult. Jalgrattaga sõidetakse ainult majaesisel liiklusväljakul.
4.9. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.10. Viibides oma lapsega lasteaia õuealal, tuleb järgida samu reegleid, mis lapsel on kehtestatud oma rühma õpetaja poolt õues viibimise ajal (nt jalgrattasõidule – sõidetakse ainult majaesisel liiklusväljakul, kiivri kandmisel, ronimisel, õuevahendite hoidmisel, seikluste raja kasutamisel). Selle aja vastutab oma lapse turvalisuse eest lapsevanem.
4.11. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.12. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.13. Lastele on keelatud kaasa anda mobiiltelefone, raha ja väärisasju.
4.14. Probleemide tekkimisel rääkige avameelselt rühma õpetaja, õppealajuhataja, direktori või oma rühma hoolekogu esindajaga.

Kooskõlastatud Kadaka lasteaia hoolekogu poolt. Koosoleku protokoll nr 4 11.07.2015